Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
163/2016/NĐ-CP 29/03/2019 Quyết định, Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
2233 /QD-SGDDT 12/12/2018 Quyết định,
1716/QĐ-SGDĐT 25/10/2018 Quyết định,