Võ Thanh Lam
 • Võ Thanh Lam
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch Công đoàn
 • 0905435519
 • vothanhlamtk69@gmail.com
Ngô Khắc Tiệp
 • Ngô Khắc Tiệp
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ tịch Công đoàn
 • 0985355581
 • nktiep8185@gmail.com
Trần Thị Thúy Hồng
 • Trần Thị Thúy Hồng
 • BCH Công Đoàn
 • Uỷ viên
 • 0906989677
 • thuyhong677@gmail.com
Phạm Thị Lê
 • Phạm Thị Lê
 • BCH Công Đoàn
 • Uỷ viên
 • 0984899935
 • lesutk@gmail.com
Quang Thị Thu Hà
 • Quang Thị Thu Hà
 • BCH Công Đoàn
 • Uỷ viên
 • 0916879955
 • nhoainam75@gmail.com