Nguyễn Duy Thảo
 • Nguyễn Duy Thảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0905156000
 • duythaothpttk@gmail.com
Lê Văn Huỳnh
 • Lê Văn Huỳnh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0975581123
 • levanhuynhdl@gmail.com
Đinh Thị Ngọc Lan
 • Đinh Thị Ngọc Lan
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0987683777
 • dinhngoclan25@gmail.com