Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
163/2016/NĐ-CP 29/03/2019 Quyết định, Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
02/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ 02/01/2019 Công văn,
2233 /QD-SGDDT 12/12/2018 Quyết định,
1716/QĐ-SGDĐT 25/10/2018 Quyết định,
4530 BGDDT-NGCBQLGD 22/08/2018 Thông tư,
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư,
14/2018/TT-BGDDT 20/07/2018 Thông tư,
14/2018/TT-BGDDT 20/07/2018 Thông tư,
28/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
4612/BGDĐT-GDTrH 03/10/2017 Công văn, Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
5555/BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Công văn, Nhằm hỗ trợ các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn trong trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) qua mạng
Trang 1 / 212»