Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức:

81 D 91 B 101 B 111 B
82 A 92 C 102 C 112 D
83 A 93 D 103 C 113 B
84 D 94 D 104 D 114 A
85 A 95 B 105 B 115 D
86 B 96 A 106 C 116 C
87 D 97 B 107 D 117 C
88 B 98 C 108 A 118 C
89 A 99 B 109 D 119 D
90 A 100 A 110 A 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button