Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 D 91 C 101 C 111 D
82 A 92 C 102 A 112 B
83 A 93 C 103 A 113 B
84 B 94 D 104 D 114 D
85 A 95 C 105 D 115 B
86 B 96 B 106 D 116 B
87 C 97 B 107 A 117 D
88 B 98 A 108 D 118 D
89 C 99 A 109 C 119 B
90 A 100 C 110 A 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button