Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 312 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề bài

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 312 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 A 91 D 101 C 111 D
82 B 92 C 102 D 112 C
83 C 93 B 103 D 113 A
84 C 94 C 104 B 114 A
85 B 95 D 105 A 115 A
86 D 96 B 106 D 116 D
87 B 97 A 107 A 117 C
88 D 98 A 108 A 118 D
89 D 99 C 109 B 119 C
90 B 100 B 110 A 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button