Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 314 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 314 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 C 91 C 101 A 111 C
82 D 92 D 102 A 112 A
83 A 93 B 103 C 113 A
84 C 94 B 104 D 114 A
85 B 95 C 105 A 115 B
86 A 96 D 106 B 116 C
87 C 97 B 107 D 117 B
88 B 98 A 108 B 118 D
89 B 99 D 109 D 119 C
90 D 100 C 110 B 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button