Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 319 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề bài

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 319 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án chính thức

81 B 91 C 101 D 111 B
82 D 92 D 102 A 112 D
83 C 93 B 103 C 113 D
84 D 94 A 104 B 114 A
85 A 95 C 105 C 115 B
86 B 96 A 106 C 116 C
87 B 97 D 107 A 117 A
88 D 98 C 108 A 118 C
89 C 99 B 109 D 119 D
90 D 100 B 110 B 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button