Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 320 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 320 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 A 91 C 101 C 111 C
82 A 92 B 102 C 112 A
83 D 93 A 103 D 113 C
84 C 94 B 104 A 114 A
85 A 95 B 105 D 115 B
86 A 96 D 106 C 116 B
87 C 97 C 107 B 117 B
88 A 98 B 108 B 118 A
89 B 99 B 109 A 119 B
90 C 100 B 110 C 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button