Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi GDCD mã đề 322 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi GDCD mã đề 322 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức

81 C 91 B 101 B 111 D
82 D 92 A 102 D 112 A
83 C 93 C 103 D 113 A
84 A 94 B 104 A 114 B
85 C 95 C 105 B 115 D
86 B 96 C 106 C 116 C
87 C 97 A 107 A 117 C
88 C 98 D 108 C 118 A
89 D 99 D 109 B 119 B
90 A 100 B 110 B 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button