Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Hóa mã đề 214 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Hóa mã đề 214 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo

41.A 42.C 43.B 44.D 45.B 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D
51.D 52.B 53.B 54.A 55.C 56.B 57.D 58.C 59.D 60.A
61.C 62.D 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.A 69.C 70.B
71.A 72.D 73.A 74.D 75.B 76.C 77.A 78.A 79.C 80.A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button