Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 204 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 204 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

41 B 51 A 61 C 71 C
42 B 52 C 62 C 72 B
43 A 53 C 63 A 73 D
44 D 54 D 64 C 74 A
45 B 55 B 65 D 75 B
46 C 56 A 66 A 76 D
47 D 57 A 67 A 77 B
48 B 58 C 68 A 78 B
49 D 59 C 69 B 79 D
50 C 60 D 70 C 80 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button