Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 209 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 209 môn Hoá kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

41 B 51 B 61 C 71 A
42 C 52 A 62 D 72 B
43 D 53 B 63 B 73 D
44 C 54 D 64 A 74 A
45 A 55 C 65 D 75 D
46 B 56 A 66 C 76 A
47 A 57 D 67 B 77 C
48 B 58 A 68 D 78 A
49 D 59 C 69 C 79 C
50 B 60 B 70 B 80 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button