Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 315 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi

Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 315 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

41 C 51 A 61 C 71 B
42 A 52 D 62 B 72 B
43 D 53 B 63 D 73 D
44 A 54 B 64 B 74 D
45 C 55 C 65 D 75 B
46 D 56 B 66 C 76 B
47 D 57 C 67 B 77 C
48 A 58 D 68 D 78 C
49 C 59 C 69 C 79 C
50 D 60 D 70 D 80 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button