Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 321 môn GDCD kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 321 môn GDCD kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

81 C 91 C 101 A 111 A
82 A 92 A 102 D 112 C
83 C 93 A 103 A 113 D
84 D 94 C 104 D 114 A
85 B 95 C 105 C 115 D
86 C 96 B 106 C 116 C
87 D 97 A 107 A 117 A
88 A 98 A 108 D 118 D
89 A 99 D 109 D 119 D
90 B 100 B 110 C 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button