Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 322 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 322 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

1. A 2. B 3. B 4. D 5.  C 6.  C 7. A 8. C
9. B 10. A 11. B  12. C 13. D 14. B 15. C 16. A
17. D 18. B 19. A 20. C 21. A 22. C 23. B 24. D
25. A 26. C 27. D 28. D 29. B  30. C  31.D 32. B
33. C 34. B 35. D 36. D 37. B 38. D 39. D 40. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button