Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 408 môn Anh kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 408 môn Anh kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

1 B 11 D 21 B 31 B 41 A
2 C 12 D 22 D 32 B 42 C
3 D 13 C 23 B 33 A 43 A
4 C 14 C 24 C 34 B 44 D
5 B 15 C 25 A 35 C 45 A
6 D 16 B 26 C 36 D 46 D
7 C 17 B 27 C 37 B 47 A
8 C 18 A 28 C 38 A 48 A
9 B 19 A 29 D 39 D 49 A
10 C 20 C 30 A 40 D 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button