Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi mã 412 môn Anh kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi mã 412 môn Anh kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 B 21 A 31 D 41 D
2 B 12 B 22 A 32 C 42 D
3 A 13 A 23 A 33 B 43 B
4 A 14 D 24 D 34 D 44 D
5 C 15 D 25 A 35 B 45 D
6 B 16 A 26 B 36 A 46 A
7 C 17 A 27 A 37 B 47 D
8 B 18 C 28 A 38 A 48 B
9 B 19 A 29 C 39 B 49 D
10 D 20 D 30 D 40 D 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button