Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Anh mã đề 405 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Anh mã đề 405 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 B 21 B 31 B 41 A
2 B 12 A 22 D 32 D 42 A
3 A 13 D 23 C 33 C 43 A
4 A 14 D 24 A 34 D 44 A
5 C 15 A 25 D 35 C 45 B
6 B 16 A 26 B 36 D 46 C
7 C 17 C 27 D 37 A 47 D
8 C 18 B 28 B 38 C 48 B
9 B 19 C 29 D 39 C 49 B
10 C 20 D 30 A 40 D 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button