Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Anh mã đề 410 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Anh mã đề 410 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 B 11 A 21 B 31 C 41 D
2 C 12 D 22 C 32 C 42 C
3 B 13 D 23 C 33 A 43 B
4 B 14 C 24 A 34 D 44 D
5 A 15 B 25 B 35 B 45 B
6 D 16 C 26 C 36 B 46 C
7 A 17 D 27 A 37 C 47 A
8 A 18 D 28 D 38 D 48 C
9 B 19 D 29 C 39 A 49 B
10 C 20 D 30 A 40 C 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button