Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Anh mã đề 411 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Anh mã đề 411 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 C 21 D 31 A 41 D
2 D 12 D 22 A 32 A 42 B
3 B 13 A 23 B 33 A 43 B
4 A 14 B 24 D 34 A 44 B
5 A 15 B 25 A 35 B 45 D
6 D 16 C 26 A 36 D 46 B
7 A 17 C 27 D 37 A 47 D
8 D 18 B 28 C 38 B 48 D
9 C 19 A 29 B 39 D 49 B
10 A 20 B 30 B 40 B 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button