Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Anh mã đề 420 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Anh mã đề 420 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 D 21 D 31 D 41 A
2 A 12 C 22 C 32 B 42 B
3 B 13 D 23 A 33 A 43 B
4 D 14 A 24 D 34 A 44 C
5 C 15 A 25 C 35 A 45 C
6 B 16 D 26 D 36 D 46 C
7 C 17 A 27 A 37 D 47 B
8 D 18 C 28 D 38 B 48 C
9 C 19 C 29 D 39 C 49 B
10 B 20 C 30 B 40 A 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button