Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 406

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 406

Đáp án

1. B 2. B  3. A  4. B  5. B  6. D  7. D  8. D  9. B  10. C 
11. A  12. A  13. A  14. B  15. C  16. C  17. D  18. A  19. B  20. D 
21. C  22. D   23. C 24. B  25. C  26. D  27. D  28. A  29. D  30. D 
31. B  32. B  33. C  34. D  35. C   36. B 37. A  38. A  39. B  40. B 
41. C  42. A  43. C   44. A   45. D   46. A   47. C   48. A  49. C  50. C 

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button