Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 413

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 413

Đáp án

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. C 9. A 10. C
11. D 12. A 13. D 14. B 15. C 16. C 17. D 18. D 19. A 20. D
21. C 22. C 23. A 24. D 25. B 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C
31. A 32. D 33. D 34. D 35. B 36. D 37. C 38. B 39. A 40. A
41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. A 49. B 50. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button