Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 317

Đề thi
Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 317

41 C 51 C 61 D 71 B
42 A 52 C 62 B 72 A
43 A 53 A 63 A 73 A
44 D 54 C 64 D 74 B
45 A 55 A 65 B 75 A
46 B 56 A 66 B 76 C
47 AC 57 D 67 B 77 A
48 A 58 B 68 C 78 A
49 C 59 D 69 A 79 B
50 A 60 C 70 B 80 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button