Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Địa THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 318

Đề thi
Đáp án

41 B 51 A 61 D 71 A
42 D 52 C 62 C 72 A
43 D 53 D 63 A 73 C
44 B 54 A 64 A 74 B
45 B 55 B 65 C 75 A
46 C 56 D 66 B 76 A
47 C 57 B 67 D 77 B
48 C 58 A 68 C 78 C
49 A 59 A 69 B 79 B
50 C 60 A 70 A 80 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button