Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn GDCD mã đề 301 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn GDCD mã đề 301 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

81 B 91 A 101 A 111 B
82 B 92 C 102 C 112 D
83 A 93 C 103 B 113 D
84 D 94 D 104 B 114 D
85 C 95 A 105 C 115 D
86 D 96 D 106 C 116 B
87 C 97 C 107 D 117 B
88 B 98 D 108 C 118 B
89 C 99 B 109 C 119 B
90 D 100 D 110 B 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button