Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn GDCD THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 302

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn GDCD THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 302

Đáp án

81 C 91 D 101 C 111 A
82 D 92 A 102 D 112 A
83 B 93 B 103 B 113 C
84 A 94 B 104 C 114 A
85 C 95 B 105 B 115 A
86 A 96 D 106 A 116 B
87 D 97 A 107 D 117 B
88 C 98 C 108 D 118 A
89 B 99 D 109 C 119 B
90 C 100 C 110 D 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button