Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hoá mã đề 207 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Đáp án

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hoá mã đề 207 THPT Quốc Gia năm 2017

41 B 51 C 61 B 71 A
42 A 52 D 62 A 72 C
43 D 53 B 63 A 73 C
44 C 54 C 64 C 74 C
45 D 55 B 65 A 75 D
46 B 56 B 66 D 76 C
47 D 57 C 67 D 77 D
48 B 58 B 68 A 78 A
49 D 59 A 69 B 79 C
50 B 60 A 70 D 80 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button