Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hoá mã đề 210 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Hoá mã đề 210 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

41 C 51 B 61 B 71 D
42 C 52 C 62 D 72 B
43 B 53 D 63 C 73 B
44 A 54 D 64 A 74 A
45 A 55 C 65 C 75 A
46 D 56 C 66 D 76 D
47 C 57 B 67 B 77 A
48 B 58 C 68 B 78 B
49 A 59 D 69 A 79 A
50 D 60 B 70 D 80 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button