Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 201 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 201 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

81 D 91 A 101 B 111 D
82 A 92 C 102 D 112 C
83 C 93 D 103 D 113 C
84 D 94 B 104 D 114 B
85 A 95 C 105 D 115 C
86 C 96 D 106 C 116 B
87 C 97 D 107 C 117 C
88 A 98 B 108 A 118 C
89 D 99 B 109 B 119 A
90 C 100 D 110 C 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button