Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 214 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 214 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

81 D 91 C 101 C 111 D
82 D 92 A 102 B 112 A
83 C 93 C 103 C 113 B
84 B 94 B 104 A 114 C
85 B 95 A 105 A 115 D
86 C 96 D 106 B 116 C
87 C 97 B 107 A 117 C
88 B 98 D 108 D 118 C
89 B 99 A 109 A 119 D
90 A 100 C 110 B 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button