Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 222 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 222 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

81 D 91 B 101 B 111 C
82 B 92 A 102 C 112 A
83 C 93 A 103 A 113 A
84 A 94 C 104 C 114 B
85 A 95 B 105 B 115 C
86 D 96 D 106 D 116 C
87 D 97 D 107 D 117 B
88 A 98 B 108 B 118 C
89 C 99 C 109 C 119 B
90 C 100 A 110 A 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button