Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 112 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 112 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án Toán mã đề 112 THPTQG năm 2017

1 A 11 B 21 D 31 D 41 C
2 A 12 C 22 C 32 C 42 A
3 C 13 A 23 A 33 A 43 C
4 B 14 C 24 A 34 A 44 C
5 B 15 A 25 A 35 C 45 D
6 D 16 A 26 A 36 D 46 D
7 B 17 D 27 D 37 D 47 C
8 C 18 C 28 D 38 D 48 C
9 B 19 C 29 C 39 A 49 B
10 C 20 D 30 D 40 D 50 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button