Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 117 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 117 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 A 11 D 21 D 31 B 41 C
2 A 12 D 22 A 32 C 42 D
3 B 13 A 23 C 33 B 43 D
4 A 14 A 24 A 34 D 44 D
5 D 15 A 25 A 35 A 45 B
6 C 16 B 26 A 36 B 46 D
7 B 17 A 27 A 37 B 47 D
8 C 18 B 28 C 38 D 48 B
9 A 19 D 29 C 39 B 49 C
10 B 20 A 30 C 40 D 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button