Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 118 THPT Quốc Gia năm 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 118 THPT Quốc Gia năm 2017

Đáp án

1 D 11 D 21 B 31 D 41 C
2 D 12 A 22 C 32 C 42 D
3 D 13 C 23 A 33 D 43 C
4 B 14 C 24 D 34 C 44 B
5 A 15 B 25 B 35 D 45 D
6 B 16 B 26 B 36 A 46 B
7 C 17 B 27 C 37 D 47 B
8 D 18 C 28 C 38 D 48 D
9 C 19 A 29 C 39 B 49 D
10 B 20 C 30 B 40 C 50 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button