Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 201 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 201 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo

81  C 91  C 101  A 111  B
82  A 92  D 102  B 112  C
83  B 93  B 103  D 113  A
84  B 94  C 104  D 114  D
85  D 95  A 105  C 115  A
86  C 96  C 106  A 116  B
87  A 97  B 107  B 117  B
88  B 98  B 108  A 118  D
89  C 99  C 109  C 119  D
90  A 100  D 110  D 120  D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button