Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo:

81.D 82.C 83.B 84.A 85.A 86.D 87.D 88. A 89.D 90.A
91.A 92.D 93.A 94.C 95.C 96.B 97.C 98.A 99.C 100.D
101.B 102.B 103.D 104.D 105.C 106.B 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.C 113.A 114.D 115.C 116.D 117.A 118.D 119.C 120.C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button