Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 203 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 203 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án:

81.B 82.B 83.D 84.C 85.D 86.A 87.A 88.D 89.D 90.B
91.D 92.C 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.D 99.C 100.A
101.C 102.D 103.A 104.A 105.B 106.A 107.B 108.B 109.A 110.B
111.C 112.B 113.A 114.C 115.A 116.C 117.D 118.C 119.D 120.D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button