Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi :


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án chính thức của Bộ

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 B 101 D 111 B
82 D 92 D 102 C 112 B
83 A 93 D 103 B 113 C
84 B 94 A 104 D 114 D
85 D 95 C 105 D 115 A
86 C 96 C 106 A 116 C
87 B 97 D 107 B 117 A
88 B 98 A 108 D 118 B
89 C 99 A 109 A 119 C
90 C 100 A 110 C 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button