Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 210 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 210 môn Sinh 2021

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 210 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức của Bộ:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 C 101 C 111 B
82 A 92 D 102 A 112 A
83 B 93 D 103 C 113 B
84 A 94 C 104 B 114 D
85 B 95 B 105 A 115 D
86 C 96 B 106 D 116 B
87 D 97 B 107 B 117 D
88 C 98 A 108 D 118 C
89 A 99 D 109 B 119 A
90 A 100 A 110 C 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button