Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 216 Sinh 2021

Đề thi :

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 216 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án chính thức:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 C 101 A 111 D
82 B 92 D 102 C 112 B
83 C 93 A 103 C 113 D
84 C 94 D 104 A 114 C
85 C 95 D 105 B 115 D
86 B 96 A 106 C 116 A
87 D 97 B 107 C 117 C
88 B 98 A 108 B 118 D
89 D 99 A 109 C 119 A
90 D 100 B 110 A 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button