Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 217 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 217 Sinh 2021

Đề thi:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 217 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án chính thức:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 B 101 C 111 B
82 B 92 C 102 B 112 A
83 D 93 A 103 A 113 A
84 D 94 C 104 A 114 C
85 D 95 A 105 B 115 A
86 C 96 B 106 B 116 B
87 B 97 C 107 B 117 C
88 B 98 A 108 C 118 B
89 A 99 B 109 A 119 C
90 C 100 C 110 C 120 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button