Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sinh mã đề 224 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 224 Sinh 2021

Đề chính thức:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sinh mã đề 224 – THPT Quốc Gia 2018


Đáp án chính thức của Bộ :

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 C 101 B 111 A
82 C 92 A 102 B 112 D
83 A 93 D 103 A 113 C
84 D 94 D 104 B 114 A
85 C 95 C 105 D 115 C
86 B 96 D 106 A 116 D
87 B 97 C 107 A 117 D
88 C 98 B 108 C 118 A
89 A 99 B 109 D 119 A
90 B 100 D 110 D 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button