Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi tham khảo môn Địa THPT Quốc gia năm 2019

Đề thi:
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tham khảo môn Địa THPT Quốc gia năm 2019

Đáp án:

41 A 51 A 61 B 71 B
42 B 52 B 62 B 72 D
43 D 53 D 63 D 73 C
44 A 54 A 64 A 74 C
45 A 55 C 65 A 75 B
46 B 56 A 66 A 76 A
47 D 57 C 67 A 77 A
48 D 58 C 68 D 78 C
49 C 59 C 69 B 79 C
50 A 60 A 70 C 80 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button