Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi tham khảo môn Sinh THPT Quốc gia năm 2019

Đề bài
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tham khảo môn Sinh THPT Quốc gia năm 2019

Đáp án tham khảo

81 B 91 A 101 A 111 A
82 A 92 B 102 A 112 D
83 D 93 A 103 C 113 D
84 B 94 C 104 A 114 D
85 D 95 B 105 B 115 B
86 D 96 C 106 A 116 D
87 A 97 A 107 D 117 B
88 B 98 B 108 D 118 A
89 B 99 B 109 C 119 B
90 A 100 D 110 B 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button