Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Anh mã đề 421

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Anh mã đề 421

Đáp án

1 D 11 C 21 D 31 B 41 C
2 B 12 A 22 C 32 A 42 A
3 D 13 D 23 C 33 C 43 A
4 B 14 D 24 C 34 A 44 C
5 D 15 D 25 D 35 A 45 C
6 A 16 B 26 C 36 C 46 A
7 C 17 D 27 C 37 A 47 A
8 D 18 D 28 D 38 D 48 D
9 A 19 C 29 A 39 C 49 C
10 D 20 C 30 B 40 A 50 A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button