Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 203

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 203

Đáp án

81 A 91 B 101 D 111 B
82 B 92 D 102 C 112 B
83 A 93 A 103 D 113 A
84 D 94 B 104 C 114 B
85 A 95 D 105 C 115 A
86 C 96 A 106 A 116 C
87 B 97 A 107 D 117 B
88 C 985 D 108 B 118 A
89 C 99 C 109 D 119 C
90 D 100 C 110 D 120 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button