Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 208

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Sinh mã đề 208

Đáp án

81 C 91 A 101 D 111 C
82 A 92 A 102 A 112 A
83 B 93 C 103 A 113 D
84 D 94 C 104 C 114 A
85 A 95 A 105 D 115 D
86 A 96 C 106 B 116 A
87 A 97 D 107 C 117 A
88 D 98 C 108 C 118 D
89 C 99 D 109 C 119 A
90 D 100 B 110 C 120 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button